ชื่อ
: นางสาวนุจรี วรฤทธิไกร
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)
โทรศัพท์
: -