ชื่อ
: นางสาวพรนภา นครภักดี
ตำแหน่ง
: นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โทรศัพท์
: