ชื่อ
: นางกรรณิกา แก้วกุลบุตร
ตำแหน่ง
: ท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง
โทรศัพท์
: 0-4284-1709