thumbs
นายสำราญ ด่างดี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
042-861242
thumbs
นางประภัสสร ปุณชัยสุมา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
042-832928
thumbs
นางสาวนิ่มนวล มงคลวัจน์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

thumbs
นางสาวปิยวรรณ ธรรมานุวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
042-861242
thumbs
นายทัศนะ เจริญชัย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

thumbs
นายสุชาญ วงศ์ลิขิตปัญญา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

thumbs
นางสาวสุกัญญา แสนมนตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

thumbs
นายฉัตรชัย ชลเทพ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

thumbs
นางสาววริษชญาณ์ ศรีดงพลับ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

thumbs
นางสาวเยาวภา อาษารินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

thumbs
นางสาวเจนปัญญา สุขจันดา
พนักงานช่วยราชการ

thumbs
นางสาวพรธิภา คงนิล
พนักงานช่วยราชการ

Share on Line
Share on Pinterest