สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4281-1943

0-4286-1242 , 0-4283-2928

 

Share on Line
Share on Pinterest