สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

         1 .ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
         3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นตามกฏหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         4. ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ทั้งนี้ ตามกฏหมาย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
         5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และ การประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การ พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         6. ส่งเสริมและประสานการจัดการบริหารสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         7. ดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
         8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด

 

 

Share on Line
Share on Pinterest