“โครงการเที่ยว “เลย” สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

“โครงการเที่ยว “เลย” สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเริ่มต้น ( Kick Off) “โครงการเที่ยว “เลย” สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว “พื้นที่สีฟ้า” ของจังหวัด  โดยมี นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดเลย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ร่วมกันจัดกิจกรรมฯขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อรณรงค์รักษาคสามสะอาด และเพื่อรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ

Share on Line
Share on Pinterest