การรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

การรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ หน้ากากอนามัยเด็ก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเอนกประสงค์ คู่มือคัดกรอง หนังสือนิทาน

Share on Line
Share on Pinterest