การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการ    กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และนายสำราญ ด่างดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้คำแนะนำภารกิจถ่ายโอนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลยวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย และนายสำราญ ด่างดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้คำแนะนำภารกิจถ่ายโอนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย

Share on Line
Share on Pinterest