การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นประธานในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ห้องประชุมภูหลวง) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินจากส่วนราชการต่างๆ และนายสำราญ ด่างดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นเลขานุการ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมิน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลนาด้วง, เทศบาลเมืองเลย, เทศบาลเมืองวังสะพุง, เทศบาลตำบลเชียงคาน, เทศบาลตำบลนาอ้อ, เทศบาลตำบลภูเรือ และเทศบาลตำบลท่าลี่

Share on Line
Share on Pinterest