กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์” ณ สองข้างถนนเส้นทางบ้านเหมืองแพร่ – บ้านแสงภา (บริเวณแลนด์มาร์คต้นดอกไม้หน้าโรงเรียนบ้านแสงภา)

กิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์” ณ สองข้างถนนเส้นทางบ้านเหมืองแพร่ – บ้านแสงภา (บริเวณแลนด์มาร์คต้นดอกไม้หน้าโรงเรียนบ้านแสงภา)


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

        เวลา 07.30 น. นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์” ณ สองข้างถนนเส้นทางบ้านเหมืองแพร่ – บ้านแสงภา (บริเวณแลนด์มาร์คต้นดอกไม้หน้าโรงเรียนบ้านแสงภา) ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมดำนาในกิจกรรม “ศิลปะบนนาข้าว” ณ ทุ่งนาหลังวัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

Share on Line
Share on Pinterest