วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว27 การสำรวจเด็กอายุ 5 - 11 ปี และความต้องการการรับวัคซีนโควิด 19 ประเภท1
21 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง1089 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางหลวงท้องถิ่น ประเภท1
21 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว478 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภท1
21 ม.ค. 2565 ลย 0023/ว477 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕ ประเภท1
21 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว26 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ประเภท1
21 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว464 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ประเภท1
20 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ 47 ขอความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อคัดกรองผู้เดินทางมาร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12565 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ 981 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2565 ลย 0023.4/ว439 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.. มีมติชี้มูลความผิด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว412 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว398 รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว350 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว24 ขอเชิญร่วมลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว397 การประกวดการแสดงประกอบเพลงรณรงค์ โครงการจังหวัดสะอาด ในงาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสาน วัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๕" (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว356 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว355 การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว354 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว352 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว351 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มต่อเนื่องและกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2565 ลย 0023.3/ว334 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๕ และโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest