วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4463 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4445 ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4441 แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และการออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจนครบกำหนดระยะเวลาแล้ว (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4442 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว238 การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว237 โครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4440 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว236 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.4/ว4436 การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2565 ลย 0023.3/ว4438 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4418 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุม ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4402 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว235 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษ: บทเรียน ความท้าทาย และปัจจัยสู่ความสำเร็จ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4396 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2565 ลย 0023/ว4395 เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 ลย 0023.5/ว4366 การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4367 แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ผวจ.ส่ง9582 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4363 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
29 มิ.ย. 2565 ลย 0023.3/ว4361 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest