วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ต.ค. 2564 ลย 0023.5/ว7376 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภท1
19 ต.ค. 2564 ลย 0023.2/ว7374 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9 ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7361 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564” (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7324 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7357 การส่งเสริมการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว "พื้นที่สีฟ้า" ของจังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.2/ว7356 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 9/2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7350 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินและการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7349 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 ลย 0023/ว7348 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023.5/ว7316 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังช (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7304 การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023.4/ว7303 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว380 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7301 การติดตามรายงานการบันทึกข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รายชุมชน ในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023.4/ว7302 ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ" (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023/ว7299 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023/ว7295 นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2564 ลย 0023/ว376 เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ ๘ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 ลย 0023/ว379 ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ Mooc Anamai สำหรับครูผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2564 ลย 0023.3/ว7821 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest