วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว6712 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม “วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก พ.ศ. 2564” ประเภท1
17 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว6698 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ประเภท1
17 ก.ย. 2564 ลย 0023.5/ 14634 ขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ประเภท1
16 ก.ย. 2564 ลย 0023/ว338 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 4 (MU Safe School Virtual Workshop 4) หัวข้อ “รู้จัก-รู้จำ-รู้ทำ ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ำ เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำของเด็กอายุ 5-9 ปี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2564 ลย 0023/ว337 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลสถานศึกษาในระบบรายงาน CATAS System (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2564 ลย 0023/ว336 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว6656 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ 14530 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
16 ก.ย. 2564 ลย 0023.4/ว6651 การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว6622 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อบรมครู ข) จังหวัดเลย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023/ว335 ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นข้อมูลเสนอขอรับการจัดสรรวัคซีน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023.5/ 2110 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023.5/ 2109 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินกัน) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023.5/ 2108 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินกัน) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023.6/ 2107 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว333 ตอบแบบสอบถามความคาดหวัง ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
15 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว6613 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว331 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสาธารณะ เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต.ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ลย 0023/ว6594 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
14 ก.ย. 2564 ลย 0023.3/ว6571 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest